Как да запишете детето си?

Уважаеми родители,

Заявете желанието си Вашето дете да посещава учебни занятия като изпратите съобщение със свободен текст на официалната електронна поща на училището – info@bgschuledortmund.de 

Ако детето Ви вече е ученик в БНУ – Дортмунд, изпратете само попълнен и подписан формуляр за записване в избраната форма на обучение.

За децата и учениците, които биха желали да посещават учебни занятия, но до сега не са били записани, моля да посочите трите имена и възрастта на детето, както и да споделите информация дали детето Ви е посещавало училище в България.

В случай, че това е така, информирайте ни дали е наличен съответен документ, удостоверяващ завършено образователно ниво.

Попълнете формуляра и го изпратете на info@bgschuledortmund.de

Свали формуляр за записване за присъствена форма на обучение  

Попълнете формуляра и го изпратете на info@bgschuledortmund.de

Свали формуляр за записване за електронно обучение 

В училището е въведена предварителна гаранционна вноска от 50 € (петдесет евро), дължима ВЕДНАГА ПРИ ПОДАВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА ЗА ЗАПИСВАНЕ.

Гаранционната вноска се заплаща по банков път и се приспада от стойността на таксата за обучение на децата Ви.

Предварителната гаранционна вноска няма да бъде възстановявана при евентуален отказ от Ваша страна детето Ви да посещава учебни занятия.

Мотивите за въвеждането на тази гаранционна вноска са да бъде дадена възможност на ръководството на училището да планира своевременно учебните дейности, учебните материали, залите и помещенията за провеждане на учебни занятия и извънучилищните дейности, преподавателския екип, екипа за допълнителните дейности и т.н.

По този начин ще гарантираме, че Вашето дете ще посещава учебни занятия в съответния клас и за това ще бъдат осигурени всички необходими условия.

Каква е таксата?

 За учебната 2024/2025 година.

 1. Определена е предварителна гаранционна вноска от 50 € (петдесет евро), дължима ВЕДНАГА ПРИ ПОДАВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА ЗА ЗАПИСВАНЕ.
  Гаранционната вноска се заплаща по банков път и ще бъде приспадана от стойността на годишната такса за обучение. Сумата няма да бъде възстановявана при евентуален отказ от посещаване на учебни занятия.
 2. Такси за обучение :

Годишна такса за първо дете в семейство – 390 € (триста и деветдесет евро) – срок за плащане до 01.10.2024 година.

Годишна такса за второ дете в семейство – 211 € (двеста и единадесет евро) – срок за плащане до 01.02.2025 година.

Годишна такса за трето и всяко следващо дете в семейство –

Заплаща се еднократна годишна такса в размер на 70 € (седемдесет евро) на дете, дължима до 01.10.2024 година.

 • Горепосочените годишни такси за присъствено обучение в училището са валидни при записване до 15-ти юли 2024 година.         
 • При записване за присъствена форма на обучение за учебната 2024/2025 година след 15-ти юли 2024 година, годишната такса за обучение се увеличава с по 65 € (шестдесет и пет евро) на дете.
 • При записване за учебната 2024/2025 година след 15-ти октомври 2024 година, таксата за присъствена форма на обучение се формира като месечна вноска в размер на 92 € (деветдесет и две евро) на дете, дължима към първо число на всеки календарен месец в рамките на учебната година.

   

 • За първо дете в семейството годишната такса за присъствено обучение може да бъде заплатена на две вноски, като общата дължима сума се завишава с 10%. Първата вноска от таксата е в размер на 265 € (двеста шестдесет и пет евро) и е дължима до 01.10.2024г.  Втората вноска е в размер на 165 € (сто шестдесет и пет евро) и е дължима до 01.02.2025г.
 • За второ и всяко следващо дете в семейството годишната такса за присъствено обучение е дължима в цялост до 01.10.2024 година.

Годишната такса за обучение покрива период от 10 календарни месеца с учебни занятия, включително учебници, учебни помагала и материали, участие в допълнителните училищни дейности и провеждането на организирани събития, тържества и др.

Заплащането на годишните такси за обучение ще се извършва само по банков път.

Банковата сметка на училището е следната:

Sparkasse Dortmund
IBAN: DE75 4405 0199 0911 0187 99
BIC: DORTDE33XXX

При извършване на банковия превод, моля, вписвайте в основанието за превод следната информация: трите (или двете) имена на детето с латински букви, така, както е записано в документа му за самоличност или в акта за раждане, както и учебната година, за която заплащате съответната такса.

Например: Ivan Ivanov  Ivanov –  Schuljahr 2024/2025

Не забравяйте да запазите документа за извършеното  плащане, защото имате възможност да посочите тази сума във Вашата годишна данъчна декларация и по този начин да намалите общата сума на облагаемия Ви доход.

Ако изпитвате затруднения при заплащането на годишната такса, моля, не се колебайте да се свържете с ръководството на училището.

Принципът, към който неизменно се придържаме, е да бъдем гъвкави във финансово отношение и да осигурим максимална възможност за всички, които биха искали да посещават учебни занятия, да го направят съобразно индивидуалните си социални възможности, без обаче да се отклоняваме от общоприетите правила за работата на училището.

Възможно е еднократно заплащане на годишните такси за обучение или заплащане на две вноски.

Подробна информация за тези възможности можете да намерите в раздел: „Училищни такси“

В А Ж Н О!

При евентуален отказ от страна на родителя детето му да посещава учебни занятия, заплатената вече годишна такса за обучение НЕ ПОДЛЕЖИ на връщане нито изцяло, нито частично.

Нашето разбиране е, че по този начин гарантираме минимално необходимите разходи за протичане на учебната дейности като са защитени качеството на учебния процес и нивото на получените знания.

Какво предлага училището ни на децата и учениците, с които ще имаме привилегията да се срещнем по време на учебните занятия?

 

От март 2020 година със заповед на министъра на образованието и науката на Република България, българско неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Дортмунд е вписано в официалния списък на българските неделни училища в чужбина, чиито статут е уреден с Постановление на Министерски съвет на Република България от 2018 година.

На учениците, завършили обучение в училището по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика на България, се издава удостоверение за завършено обучение, признато от министерство на образованието и науката на Република България.

Учениците, придобили такова удостоверение, могат да продължават обучението си в училища в Република България, без да полагат приравнителни изпити.

Учениците от 9-ти и 10-ти клас, които завършват училището, имат право да положат изпит за владеене на български език като майчин, организиран от образователното министерство на провинция Северен Рейн-Вестфалия. Оценката от изпита ще бъде вписана в немската диплома на ученика.

Учениците от 12-ти клас, които завършват училището, могат да се явят на матура, съгласно образователната система на Република България, по предметите, които се изучават в училището. Получените от матурата оценки дават право на ученика да кандидатства във висше учебно заведение в България.

Учениците от българското неделно училище имат възможност да сертифицират знанията си по български език с изпита, провеждан от Департамента за езиково обучение при Софийски университет „Св. Климент Охридски“. След успешно полагане на изпита учениците получават сертификат с безсрочна валидност и международно признание.

Сертификатът на ДЕО се признава за балообразуваща оценка по български език при кандидатстване в българските университети.

.

Какви са нашите възможности и кой ни подкрепя в нашата кауза - да образоваме децата Ви?

Училището ни разполага с високо квалифициран екип от преподаватели –методисти, филолози, лингвисти, начални и предучилищни педагози.

Методическа и логистична подкрепа ни оказват преподавателите от факултета по педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в лицето на декана на факултета.

Получихме и получаваме методическа и материална подкрепа от страна на министерство на образованието и науката на Република България в лицето на екипа от експерти към дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“ и дирекция “Връзки с обществеността и протокол”.

Много ценна за училището ни е подкрепата от страна на комисията по образованието и науката към Народното събрание на Република България.

Подкрепа за осъществяване на нашата образователно-културна дейност получихме и от задграничното представителство на Република България в лицето на Генералния консул на Република България във Франкфурт на Майн.

В училището ни се приемат деца над четири годишна възраст, като за децата от 4 до 7 годишна възраст се организира обучение по български език в предучилищна група.

Обучението по български език и литература, история и цивилизации, география и икономика на България се организира в класове от 1-ви до 12-ти клас.

Оставаме с уважение към Вас и Ви очакваме!

Българското неделно училище “Св. св. Кирил и Методий” – Дортмунд | Bulgarische Sonntagsschule „Sv. sv. Kiril i Metodiy“ – Dortmund