Българско неделно училище
„Св. св. Кирил и Методий“

Дортмунд

ИСТОРИЯ

Българското неделно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Дортмунд отваря своите врати в началото на 2018 година за всички приятели на знанието, българския език, култура и писменост. То събира българските деца и техните родители, както и всички, които носят любовта и принадлежността към България.

Със заповед от 09.03.2020 г. на министъра на образованието и науката на Република България, публикувана на електронната страница на Министерство на образованието и науката на Република България, училището е вписано в списъка на българските неделни училища в чужбина.

УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ

Учебните занятия се провеждат веднъж седмично и покриват първите три нива на българската образователна система – начален етап, прогимназиален етап и гимназиален етап на училищното образование.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Училището предлага следните форми на обучение:

  • присъствена форма на обучение;
  • електронна дистанционна форма на обучение с частично присъствени часове;
  • електронна дистанционна форма на обучение без присъствени часове;

ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ ЕКИП

Екипът от учители, които имат удоволствието и привилегията да работят с децата и учениците, са квалифицирани учители и магистри по българска филология, български език и история с квалификации за преподаване в средните училища, български език и литература, актуална българистика, предучилищна и начална педагогика, дефектология, немски език, начална училищна педагогика, информационни технологии в началното училище, приложна лингвистика, немско езикознание, немско литературознание и итало-романска филология, социална педагогика.

Преподавателският екип използва учебни помагала и пособия, одобрени от Министерство на образованието и науката на Република България, както и различни аудиовизуални и дидактически материали съобразно възрастовите групи на децата и учениците.

ПРЕДУЧИЛИЩНА ГРУПА

В предучилищната група се включват деца от 4 до 7 годишна възраст. У децата се изграждат умения и ценности за училищна среда чрез развитие на житейските им познания, практически умения и навици, изключително важни за тяхното по-нататъшно обучение.

Основната форма в учебния процес са педагогическите ситуации, с главна и водеща дейност – играта. Чрез нея децата проявяват различни форми на поведенческа активност – интелектуална, моторика и артистична, като в същото време започват да натрупват социален опит. Стимулира се креативния потенциал на децата в съответствие с техните индивидуални качества, способности и интереси. В играта децата възпроизвеждат тяхната околна среда и човешки взаимоотношения в симулирани ситуации.

УЧИЛИЩНИ ГРУПИ

Училищните групи включват деца от 7 до 16 годишна възраст. Приемат се ученици в начален етап (І – ІV клас), прогимназиален етап (V – VІІІ клас) и гимназиален етап (IX – XII клас) на училищното образование.

Осигурява се обучение и възпитание на учениците в зависимост от техните социални потребности и индивидуални способности и очаквания. Целта е да им бъдат дадени основни знания и умения, които да подпомагат обучението им, да ги провокират да проявяват активност, да мислят самостоятелно и критично и да изявяват творческите си заложби.

Обучението се извършва по учебните програми и с учебни материали, утвърдени от министъра на образованието и науката на Република България.

ОБУЧЕНИЕ

Застъпени са следните учебни предмети: български език и литература, история и цивилизации на България и география и икономика на България.

В рамките на учебния процес се осъществяват и допълнителни училищни дейности, свързани със съхраняване на националното самосъзнание, културата и традициите на България.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

Преподавателският екип организира и допълнителна подготовка на кандидат-студенти за прием в български висши училища по български език и литература.

Предлагат се уроци по изобразително изкуство, математика и немски език.

УДОСТОВЕРЕНИЯ

Училището има право да издава удостоверения за проведено обучение, които се въвеждат в Регистър на удостоверенията на Република България. Учениците, придобили такова удостоверение, могат да продължат обучението си в училища в Република България без да полагат приравнителни изпити по български език и литература, по история и география на България.

Изучването на български език в училището може да бъде вписано като факултативен предмет в немската диплома на децата.
Нашите ученици имат възможност да изберат българския език като втори или трети чужд език в немското училище.

Българското неделно училище “Св. св. Кирил и Методий” – Дортмунд | Bulgarische Sonntagsschule „Sv. sv. Kiril i Metodiy“ – Dortmund