ЕЛЕКТРОННА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Българско неделно училище в гр. Дортмунд организира през учебната 2024/2025 година дистанционна форма на обучение. От нея биха могли да се възползват всички деца и ученици както на територията на Федерална Република Германия, така и извън нея.

 Училището разполага със собствена електронна платформа за обучение  с  възможности  за  проследимост  на  процеса  и  резултатите  от обучението.

Електронната платформа за обучение включва мултимедийни учебни  материали, система  за  управление  и  оценяване  на  ученето, анимация, аудио и видео, онлайн комуникация между учителя и учениците, тестове и т.н.

Електронното обучение може да бъде организирано с частично присъствени часове, които са не по-малко от 30 на сто от часовете по всеки един от изучаваните  учебни предмети  (български  език  и  литература,  история  и цивилизации,  география  и  икономика  на  България) или без  присъствени часове.

Електронното обучение с частично присъствени часове ще се провежда в следните случаи:

  • когато е налице временна невъзможност на децата/учениците за обучение в присъствена форма за не повече от шест месеца;
  • при заявено желание от родителите на деца/ученици със специални образователни потребности;
  • при заявено желание от лица, които желаят да завършат обучението по български език и литература, история и цивилизации, география и икономика на България за два класа в рамките на една учебна година.

Електронно обучение без присъствени часове ще се провежда в следните случаи:

  • когато е налице обективна,  трайна невъзможност  на децата/учениците за обучение в присъствена форма или в електронна форма с частично присъствени часове, включително за учениците със специални образователни потребности;
  • при несъответствие на възрастта на лицето, което желае да се обучава, с изискванията в учебната програма за придобити компетентности по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика на България за съответния клас;

Попълнете формуляра и го изпратете на info@bgschuledortmund.de

Свали формуляр за записване за електронно обучение 

Електронната форма на обучение е отворена за всички деца и ученици, независимо в коя точка на света се намират.

При тази форма на обучение децата и учениците не посещават учебни занятия в сградата на училището, а се срещат с учителя от своя дом, в точно определени ден и час, във виртуална класна стая. От техническа гледна точка при провеждането на такова обучение се нуждаете от компютър, слушалки и добра интернет връзка.

Електронната форма на обучение не представлява самостоятелна форма на обучение. Посредством интерактивната ни платформа детето или ученикът се срещат и общуват с учителя в реално време, чрез  интернет връзка  от  своя  дом.

Екипът от преподаватели качва в системата необходимите обучителни материали, които включват електронните варианти на учебни помагала, одобрени от министъра  на  образованието  и  науката  на  Република  България, мултимедийни и интерактивни учебни материали, модули за обучение и оценяване, ресурси за самоподготовка и др.

Комуникацията учител – обучаващ е активна в реално време и има непосредствена възможност за задаване на въпроси, дискусии във форум, проверка на знанията, проверка на зададените домашни и т.н.

Обучение и обхват

Електронната форма на обучение обхваща учебните предмети по български език и литература, история и цивилизации и география и икономика на България.

Училището разполага с екип от обучени преподаватели за дистанционно преподаване чрез интерактивната ни платформа.

Електронната форма на обучение е обезпечена технически от специалисти по хардуерна поддръжка на сървърната техника и компютърното оборудване.

Годишната  такса (в  група) при  дистанционно  обучение  за учебната 2024/2025 година е 490 € (четиристотин и деветдесет евро) за първо дете в семейството и 340 € (триста и четиридесет евро) за второ дете в семейството. За трето и всяко следващо дете в семейството годишната такса за групово дистанционно (онлайн) обучение за учебната 2024/2025 година се заплаща като еднократна годишна вноска в размер на 135 € (сто тридесет и пет евро) на дете.

Месечната такса за индивидуално дистанционно обучение за учебната 2024/2025 година е 180 € (сто и осемдесет евро) за първо дете в семейството и 112 € (сто и дванадесет евро) за второ дете в семейството. 

За трето и всяко следващо дете в семейство месечната такса е 20 € (двадесет евро).

Заявете дали вашето дете би желало да бъде включено в електронната форма на дистанционно обучение чрез съобщение със свободен текст на официалната електронна поща на училището – info@bgschuledortmund.de

Моля, посочете дали бихте желали да се включите в групова или в индивидуална форма на дистанционно обучение, възрастта на детето или ученика и двете му имена. Ние ще се свържем с Вас след получаване на Вашето съобщение.

МОЛЯ, ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ!

Разгледайте внимателно информацията за училищните такси и имайте предвид, че при неспазване на определените срокове за записване, таксите могат да бъдат различни!

ОСТАВАМЕ С УВАЖЕНИЕ КЪМ ВАС И ВИ ОЧАКВАМЕ!

Българското неделно училище “Св. св. Кирил и Методий” – Дортмунд | Bulgarische Sonntagsschule „Sv. sv. Kiril i Metodiy“ – Dortmund