Общи условия
1. Дефиниции
1.1. Уебсайтът е платформа, която се управлява от администратор и се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на платформата. Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.

1.2. Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:
-“ОУ” – Общи условия за използване на уебсайта
-“Уебсайт”, “Сайт” – уебсайт с адрес (URL)
-“Администратор” – търговското дружество, което управлява и поддържа сайта и платформата.
-“Потребител” – физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на сайта
-“Профил” – съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран и нерегистриран потребител на услугите в сайта
-“Услуги” – всички услуги на Администратора, или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на уебсайта
-“ЗЗП” – Закон за защита на потребителите
-“ЗЗЛД” – Закон за защита на личните данни
-“ЗПУ” – Закон за пощенските услуги

2. Приемане, съгласие и действие на ОУ
2.1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение между Администратора и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта и платформата. ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на сайта и платформата.

2.2. ОУ влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път сайта или последващо посещение. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта и са валидни до преустановяване използването на сайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на сайта.

2.3. Взаимоотношенията между потребителите и Администратора във връзка с използването на платформата се регулират изключително от тези ОУ, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от ОУ.

3. Достъп
3.1. С приемането на ОУ, Потребителят изразява своето информирано, съгласие, че всякакви рекламни съобщения, бюлетини, кампании както и всякакви други съобщения, включително SMS, изпратени от Администратора до регистрирания от потребителя мейл адрес и телефон, няма да се считат за “непоискани търговски съобщения” по смисъла на чл.6 от Закона за електронната търговия.

4. Характеристика на услугите
4.1. Администраторът предоставя, а потребителите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите им, посочени в сайта.
4.2. По усмотрение на Администратора услугите могат да бъдат обновявани, допълвани и разширявани по всяко време.
4.3. Всички цени са в лева с включен ДДС и имат информативен характер.
4.4. Задълженията ни относно продуктите и услугите на компанията се управляват само от договорите, по които те се предоставят.

5. Разрешено използване
5.1. Платформата може да се използва от пълнолетни физически лица, от юридически лица и организации, създадени и действащи в съответствие с българското законодателство.
5.2. Потребителят е длъжен да осъществява достъп до платформата и сайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на сайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ. Всички права, собственост и законни интереси върху сайта или във връзка с платформата, които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора.
5.3. Използването на платформата изисква наличието на ресурси, позволяващи достъп до интернет, включително програма за преглеждане на съдържанието на съответната интернет страница или мобилно приложение.
5.4. Доколкото е позволено от приложимия закон, Администраторът при никакви обстоятелства не е отговорен за всякакви преки, непреки, специални или последващи щети от използването на този уебсайт, или от всеки друг свързан уебсайт, включително, без ограничения, всякакви пропуснати ползи, прекъсване на дейността, загуба на програми или други данни на информационната ви или друга система, дори ако изрично сме били уведомени за възможността от възникването на такива щети.

6. Поверителност
6.1. С достъпа до уебсайта и използването на платформата, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на платформата, съгласно ОУ и публикуваната в уебсайта Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от ОУ.
6.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.
6.3. Потребителят се съгласява да получава системна информация и съобщения, които по преценка на Администратора са полезни, информативни или необходими във връзка с услугите, включително но не само информация за продукти или услуги, актуализации, нови функции или услуги, рекламни кампании, промоции, събития, промени или технически повреди в работата на платформата, както и друга информация, от Администратора и негови партньори на електронния адрес или на телефонния номер, посочен от потребителя в регистрационния формуляр.
7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
7.1. С приемането на настоящите условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Администратора и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за про- дажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи, участие в игри, промоции и томболи организирани от Администратора, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели. С оглед изпълнението на изискванията на данъчните закони, на основание чл. 7 от ЗС, чл. 113 и чл. 114 от ЗДДС и чл. 84 от ДОПК, е необходимо клиентът да предостави всички необходими данни – три имена, адрес, ЕГН и т.н. Ползвателят по всяко време може да получи информация, дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от Администратора, както и целите на обработката и използването.

8. Жалби. Спорове. Приложимо право
8.1. В случаите, когато услуги в платформата не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формуляра за контакт или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му или пощенския му адрес, както и описание на съответната нередност.

8.2. Жалбата се подава в срок най-късно до 14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.

8.3. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в недобходимата информация.

8.4. Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.

8.5. Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с платформата. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.

8.6. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на сайта и платформата, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение или при условията на АРС, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

9. Интелектуална собственост
9.1. Сайтът съдържа текстове, изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Aдминистратора или негови праводатели и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции. Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на част от него, може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора.

10. Промени в ОУ
10.1. Администраторът си запазва правото да прави промени в ОУ, да приема и публикува актуализирана или нова версия на ОУ. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.

10.2. Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на платформата. Всяко използване на платформата по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на ОУ.

10.3. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва платформата по какъвто и да е начин.

Българското неделно училище “Св. св. Кирил и Методий” – Дортмунд | Bulgarische Sonntagsschule „Sv. sv. Kiril i Metodiy“ – Dortmund